براکت زمینی FB-40-10 سبد ایران

2,700,000 ریال

این نوع پایه برای انتقال سبد های کابل از کف مورد استفاده قرار می گیرد و  به عنوان تکیه گاهی برای سبد های کابل انتقالی در سطح های پایین و یا بروی رک ها قابل استفاده می باشد.