پچ پنل فیبر Fiber Patch Panel بدون کیستون فیبر unloaded

پچ پنل فیبر دربرگیرنده سوئیچ های ارتباطی فیبر (Fiber keystone) با خطوط خارجی همچون اینترنت یا دیگر شبکه های گسترده هستند. این پنل ها نیز به صورت با کیستون فیبر(loaded) ویا بدون کیستون فیبر (unloaded) معمولا با تعداد پورت  های متفاوت تولید می گردد. پچ پنل فیبر تولیدی سبدایران  24 و 48 پورت و بدون کیستون می باشد.