پیچ و مهره اتاقی SC4 سبد ایران

90,000 ریال

برای ایجاد اتصالات در سبدکابل نیازی به فرآیندهایی مانند برش و یا جوش نیست و فقط کافی است با استفاده از پیچ مهره های ویژه سبد ایران اتصالات را به راحتی فراهم نمود.