اتصال مستقیم سبد به سبد FC

660,000 ریال

کد قطعه FC

طول قطعه 25 سانتی متر

در محل اتمام یک شاخه سبد کابل مورد استفاده می باشد. دراین محل “اتصال مستقیم سبد به سبد” وارد پروژه شده و سبدهای کابل را با استفاده از پیچ مهره های اتاقی به یکدیگر متصل می نماید.