24 آبان 1400

ابزار آرایش کابل (شانه کابل)

شانه کابل هرتز، ابزاری است برای مرتب نمودن دسته های کابل شبکه. این ابزار، برای مرتب نمودن دسته های کابل بصورت ۲۴ تایی طراحی شده است.